เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
856 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 16-30เม.ย.60 วิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นเงิน 876,300.69 บาท 16/06/2560
857 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 1-15 เม.ย.60 วิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นเงิน 757,050.70 บาท 16/06/2560
858 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ 15/06/2560
859 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จำนวน 4 จุด รวม 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ บจก.ทรีโอเควส เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 256,800.00 บาท 15/06/2560
860 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 16-31มี.ค.60 วิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เสนอราคาเป็นเงิน 1,106,147.91บาท 14/06/2560
861 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน AVGAS 100 LL และ JET A-1ระหว่างวันที่ 1-15 มี.ค.60 วิธีกรณีพิเศษ คือ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เป็นเงิน 1,235,202.34 บาท 14/06/2560
862 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 19 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โร สเปซ เซอรืวิส เซอร์วิส จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 449,400.00 บาท 08/06/2560
863 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ E-Library และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ คือ บริษัท ทัศนีย์ แอสโซซิเอท ซิสเต็มส์ จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 300,000.00 บาท 07/06/2560
864 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ LYCOMINGและ TIRE จำนวน 3 รายการ คือ บริษัท นีโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเงิน 343,000.00 บาท 07/06/2560
865 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สำรวจ จัดทำผังแม่บทและออกแบบเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการใช้ที่ราชพัสดุบริเวณที่ตั้งศูนย์ฝึกการบิน ณ ท่าอากศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก คือ บริษัท แอเรีย จำกัด เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 5,000,000.00 บาท 30/05/2560
866 ผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างที่ปรึกษาผู้ประเมินภายนอก เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 480,000.00 บาท 30/05/2560
867 ผู้ชนะการสอบราคา รายการซื้อหนังสือประกอบการเรียนของศิษย์การบิน จำนวน 6 รายก 25/05/2560
868 ผู้ชนะการสอบราคารายการ จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบต่างๆ จำนวน 13 รายการ 22/05/2560
869 ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาก่อนเข้าเรียนประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซนเตอร์ จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น 230,000.- บาท 11/05/2560
870 ผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างMaintenance ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระบบจ้างMaintenance ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระบบสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด เป็นเงิน 219,885.00 บาท 03/05/2560

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน