เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
211 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจ้างบริหารงานห้องอาหารหอพัก ศูนย์ฝึกการบิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลา 3 เดือน 16/01/2563
212 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจ้างบริหารงานห้องอาหารหอพัก ศูนย์ฝึกการบิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลา 3 เดือน 15/01/2563
213 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจ้างบริหารงานห้องอาหารหอพัก ศูนย์ฝึกการบิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลา 7 เดือน 15/01/2563
214 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจ้างบริหารงานห้องอาหารหอพัก ศูนย์ฝึกการบิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลา 10 เดือน 15/01/2563
215 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเช่าพื้นที่ตั้ง ศูนย์ฝึกการบินหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มเติม 02/01/2563
216 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สถาบันการบินพลเรือน (M62110014073) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 2 แผน ประกอบด้วย รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างเดิม P62110033244 และ P62110033241 02/01/2563
217 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สถาบันการบินพลเรือน (M62110014073) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้างเดิม P62110033247 02/01/2563
218 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายใน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร 27/12/2562
219 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเช่าพื้นที่ท่าอากาศยานขอนแก่นตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 ระยะเวลา 3 เดือน 27/12/2562
220 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2562 สถาบันการบินพลเรือน 24/12/2562
221 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการจัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินดีเซล ขนาด 135 แรงม้า สำหรับเครื่องบิน Diamond DA40 TDI จำนวน 5 เครื่อง คงเหลือจัดซื้อ จำนวน 3 เครื่อง เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณ จำนวน 3 เครื่อง 19/12/2562
222 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 6 รายการ 19/12/2562
223 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเช่าที่ราชพัสดุแปลงที่ตั้ง สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร แปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.0486 ระยะเวลา 12 เดือน 17/12/2562
224 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 25/11/2562
225 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ( รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สถาบันการบินพลเรือน (M๖๒๑๑๐๐๑๔๒๗๕) ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ) 19/11/2562

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน