เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีพิเศษ

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
อะไหล่อากาศยานประเภท AVIONIC จำนวน 6 รายการ 2,345,975.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 2 รายการ 857,795.46 วิธีพิเศษซื้อ
ซื้อชุดฝึกระบบไฟฟ้าเครื่องบินพื้นฐาน (Aircraft Basic Electrical Training System) จำนวน 2 ชุด 4,800,000.00 วิธีพิเศษซื้อ
จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับพระราชบัญญัติการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 จำนวน 3 จุด รวม 1 ระบบ 256,800.00 วิธีพิเศษจ้าง
จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ E-Library และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ 300,000.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดจ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ระบบรับสมัครนักศึกษา Online และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ระบบ 212,395.00 วิธีพิเศษจ้าง
จ้างตรวจสุขภาพนักศึกษาก่อนเข้าเรียน จำนวน 1000 คน โดยวิธีพิเศษ 350,000.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินอากาศ จำนวน 4 รายการ (5EA) 323,675.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่นอากาศยาน จำนวน 2 รายการ 645,100.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดจ้างการจัดสอบ TOEIC เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 390,000.00 วิธีพิเศษจ้าง
จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 31 รายการ 1,263,224.88 วิธีพิเศษซื้อ
จัดซื้อเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวแบบ Fixed Gear จำนวน 3 ลำ 36,895,419.00 วิธีพิเศษซื้อ
จัดทำประกันอัคคีภัยอาคารของ สบพ.กรุงเทพฯ และศูนย์ฝึกการบิน โดยวิธีพิเศษ 213,649.04 วิธีพิเศษซื้อ
จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond รายการชุดซ่อม 600 ชม. , ชุดซ่อม 900 ชม. และชุดซ่อม 1200 ชม. จำนวน 37 รายการ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำอะไหล่อากาศยานประเภทส่งคืนอะไหล่เดิมจำนวน 5 รายการ 8,151,793.50 วิธีพิเศษซื้อ
การจัดซื้อโปรแกรมบริหารจัดการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ชุด 299,600.00 วิธีพิเศษซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน