เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าววิธีเฉพาะเจาะจง

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ส่วนกลาง ใช้งานที่ ศฝบ.หัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ระยะเวลาดำเนินการตัั่งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมอุปกรณ์อากาศยาน รายการอุปกรณ์เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 687,109.06 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างทำอาหารศิษย์การบิน หลักสูตร HP-55 (ตั่งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 9 พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 488,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างเหมาบริการเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมระบบบริหารจัดการ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,994,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างดำเนินงานกิจกรรม Happy Workplace โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 449,828.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างดำเนินการจัดประชุมสรุปผลงานประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 204,049.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจะาจง 118,289.59 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
ซื้อดอกไม้และวัสดุตกแต่งสถานที่ในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 749,466.52 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Library Management System) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 862,433.91 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 249,984.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างตรวจสุขภาพพนักงานและลูกจ้าง สบพ.กทม. และศฝบ. หัวหิน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 263,320.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 212,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานปรับปรุง อาคาร 11 จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 166,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจงซื้อ
จ้างซ่อมปรับเทียบเครื่องมือ จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 126,795.00 วิธีเฉพาะเจาะจงจ้าง

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน