เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
436 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่มารับแบบสอบราคารายการจัดซื้อชุดเครื่องมือช่างซ่อมเครื่องบิน (Tool Set) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีสอบราคา 09/06/2559
437 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคารายการ ซื้อรถยกระบบไฟฟ้า (Electric Fork Lift Stacker)จำนวน 1 คัน โดยวิธีสอบราคา 01/06/2559
438 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จ้างที่ปรึกษาผู้ประเมินภายนอก เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของนายจ้างฯ รวม 2 โครงการ โดยวิธีตกลง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 30/05/2559
439 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ E-Library และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ บจก.ทัศนีย์ แอทโซซิเอท ซิสเต็มส์ 23/05/2559
440 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 49 รายการ โดยวิธีพิเศษจำนวน 1 ราย คือ บจก.เอเชี่ยนแอร์โร่สเปซเซอร์วิส 23/05/2559
441 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์ฝึกการบิน ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 28/04/2559
442 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคาจ้างซ่อมใหญ่เฮลิคอปเตอร์แบบ Robinson R-44 Raven II S/N 13103 ( HS-TZO)จำนวน 1 ลำ โดยวิธีพิเศษจำนวน 10 ราย ดังนี้ 1.บจก.เฮลิลัคก์ เอวิเอชั่น 2.บจก.ไนซ์ วิชั่น กรุ๊ป 3.บจก.เอลีท เทคโนโลยี 4.บจก.โกลเบิล เอวิเอชั่น 5.บจก.นีโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล 6.บจก.โรยัลสกาย 7.บจก.อี เอส โกลบอล 8.บจก.อะเมซอนเทค 9.บจก.ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ 10.บจก.มาร์ช เอวิเอชั่น 28/04/2559
443 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ ปรับปรุงชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ จำนวน 4 รายคือ 1. บริษัท แพน ไอที โซลูชั่น จำกัด 2. บริษัท สยาม อินเตอร์ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3. บริษัท เอเชี่ยน แอรืโร่สเปซ เซอร์วิส จำกัด 4. บริษัท ดีวอนส์ จำกัด 08/03/2559
444 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคารายการ ซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์ (จอขนาดไม่น้อยกว่า 102 นิ้ว) จำนวน1 จอ (ครั้งที่2) โดยวิธีสอบราคา 18/03/2559
445 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ระบบรับสมัครนักศึกษา Online และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด 07/03/2559
446 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ การว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสม(เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบสถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีตกลง คือ บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 14/03/2559
447 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคาซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ OVERHAUL จำนวน 48 รายการ เลขที่ 23/2559 29/02/2559
448 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคาซื้อเครื่องทดสอบแมกนิโตพร้อมแท่นวาง (Magneto Tester on Roll-around Cart) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) เลขที่ 21/2559 29/02/2559
449 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินอากาศ จำนวน 6 รายการ เลขที่ 19/2559 29/02/2559
450 รายชื่อบริษัท/ห้างร้านผู้มารับแบบสอบราคาซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ TIRE จำนวน 3 รายการ เลขที่ 18/2559 29/02/2559

 
  Copyright © 2023 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.