เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวสอบราคา

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
18/2560 สอบราคาซื้อตำราหนังสือประกอบการเรียน จำนวน 4 รายการ 360,960.00 สอบราคาซื้อ
16/2560 จ้างเหมาบุคคลภายนอกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 จำนวน 274 เครื่อง 324,450.00 สอบราคาจ้าง
17/2560 สอบราคาจ้างจัดทำระบบงานของศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน (iTrain) จำนวน 1 ระบบ 1,880,500.00 สอบราคาจ้าง
15/2560 สอบราคาจ้างจัดทำนิตยสาร/วารสาร สบพ. ประจำปี 2560 จำนวน 4 ฉบับ (พิมพ์ 4,000 เล่มต่อฉบับ) 988,000.00 สอบราคาจ้าง
14/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 521,825.63 สอบราคาซื้อ
13/2560 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 7 รายการ 543,000.00 สอบราคาซื้อ
12/2560 สอบราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ XGA (ขนาดไม่น้อยกว่า 4,500 ANSI Lumens) จำนวน 10 เครื่อง และเครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ จำนวน 10 เครื่อง 1,342,100.00 สอบราคาซื้อ
11/2560 สอบราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก จำนวน 17 เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่2) 254,660.00 สอบราคาซื้อ
10/2560 สอบราคาซื้อโต๊ะเรียนพร้อมเก้าอี้ ตู้เก็บอุปกรณ์ และกระดานไวท์บอร์ด จำนวน 8 รายการ 869,068.98 สอบราคาซื้อ
9/2560 สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Cessna 172 R จำนวน 25 รายการ 770,925.00 สอบราคาซื้อ
8/2560 สอบราคาซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบทั่วไป จำนวน 31 รายการ 610,613.69 สอบราคาซื้อ
7/2560 สอบราคาซื้ออะไหล่อากาศยานแบบทั่วไป, แบตเตอรี่, SPARK PLUG และ Tire จำนวน 10 รายการ 1,497,905.00 สอบราคาซื้อ
6/2560 สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติ (Three Dimensional Printer) จำนวน 1 เครื่อง 243,425.00 สอบราคาซื้อ
5/2560 สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2560 จำนวน 315 เครื่อง 594,825.00 สอบราคาจ้าง
4/2560 สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือเข้าสายและตัวเชื่อมต่อไฟฟ้าสำหรับเครื่องบินแอร์บัส (Electrical Connectors and Wiring Systems for Airbus) เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 710,000.00 สอบราคาซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน