เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

 [Summary]     [Plan]     [ข่าวผู้รับซอง]     [ข่าวผู้ยื่นซอง/ราคา]     [ประกาศผู้ชนะ]     [ประกาศข้อมูลสัญญา]
ลำดับที่ ชื่อเรื่อง วันที่ประกาศ
46 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 200,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 30/04/2563
47 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคาซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul ใช้ซ่อมเครื่องยนต์ Lycoming จำนวน 2 รายการประกอบด้วยLycoming IO-360-M1A จำนวน 61 รายการ และLycoming IO-360-L2A จำนวน 71 รายการ โดยวิธีคัดเลือก 24/04/2563
48 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาสมรรถภาพและการเรียนรู้ สถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 21/04/2563
49 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Overhaul ใช้ซ่อมเครื่องยนต์ Lycoming IO-360-M1A จำนวน 61 รายการ และLycoming IO-360-L2A และLycoming IO-360-L2A โดยวิธีคัดเลือก 15/04/2563
50 รายชื่อบริษัทที่มารับแบบประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 10/04/2563
51 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคางาน จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชานายจ้าง ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรภาคอากาศของสถาบันการบินพลเรือน ในปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563
52 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคาจ้างเหมาขนย้ายมูลดิน ที่เกิดจากการแก้ไขแบบรูปรายการ และก่อสร้างที่ต่ำกว่าระดับผิวดิน โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ สถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีคัดเลือก 30/03/2563
53 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 24 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด 25/03/2563
54 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 38 รายการ วิธีเฉพาะเจาะจง คือ บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จำกัด 25/03/2563
55 รายชื่อผู้มารับเอกสารประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่ ศูนย์ฝึกการบินหัวหินระยะเวลา 7 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24/03/2563
56 รายชื่อบริษัทที่มาขอรับเอกสารซื้อห้องปฏิบัติการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีแบบผสมผสาน (Blended Learning Technology Room) จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2563
57 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฝึกบินจำลอง Robinson R44 (Robinson R44 Flight Simulator) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 2) 11/03/2563
58 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายใน สถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก 11/03/2563
59 รายชื่อที่ปรึกษาที่เชิญเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการตลาดและแผนวิสาหกิจ สถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.2564-2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 11/03/2563
60 รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของสถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก 03/03/2563

 
  Copyright © 2021 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.