เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  

ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

เลขที่ประกาศ ชื่อเรื่อง ราคากลาง (บาท) ประเภท
19/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 13000 บีทียู ขนาด 18000 บีทียู และขนาด 24000 บีทียู(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 31 เครื่องพร้อมติดตั้ง(ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 929,008.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
18/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,686,031.10 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
17/2561 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องรับสัญญาณ GNSS สำหรับการนำร่องอากาศยานด้วยดาวเทียม (GNSS Receiver for Satellite-based Navigation) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 3,798,500.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
16/2561 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สายแบบที่ 2 จำนวน 59 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,357,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
15/2561 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,075,200.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
14/2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่อาคาร6(AI) พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,078,600.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)จ้างก่อสร้าง
13/2561 ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 13000 บีทียู ขนาด 18000 บีทียู และขนาด 24000 บีทียู(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 31 เครื่องพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 929,008.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
11/2561 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่อากาศยาน (Aircraft Battery Laboratory) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,350,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดฝึกการติดตั้งสายไฟฟ้า (Electrical wires Installation Trainer) จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,461,900.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
12/2561 ซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์(การเรียนการสอน) จำนวน 19 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1,024,304.50 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
10/2561 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับอากาศยาน (ฺBasic Hydraulic System For Aircraft Trainer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,000,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื่อชุดฝึกปฏิบัติการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่อากาศยาน (Aircraft Battery Laborotory) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,350,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
9/2561 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องรับสัญญาณ GNSS สำหรับการนำร่องอากาศยานด้วยดาวเทียม (GNSS Receiver for Satellite-based Navigation) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,798,500.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับอากาศยาน (Basic Hydraulic System For Aircraft Trainer) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,000,000.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ
8/2561 ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการติดตั้งสายไฟฟ้า (Electrical wires Installation Trainer) จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,461,900.00 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ซื้อ

 
  Copyright © 2024 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2023-08-06   พัฒนาโดย  สำนักดิจิทัลการบิน  สถาบันการบินพลเรือน