เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  


ประกาศผู้ชนะ

  ผู้ชนะการเสนอราคารายการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ E-Library และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ บจก.ทัศนีย์ แอทโซซิเอท ซิสเต็มส์ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 300,000.- บาท  
  ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 49 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือ บจก.เอเชี่ยนแอร์โร่สเปซเซอร์วิส เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,412,529.00 บาท  
  ผู้ชนะการเสนอราคารายการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์ฝึกการบิน ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 227,964.- บาท  
  ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมใหญ่เฮลิคอปเตอร์แบบ Robinson R-44 Raven II S/N 13103 ( HS-TZO)จำนวน 1 ลำ โดยวิธีพิเศษ คือ กิจการร่วมค้า ทีพีซีอีเอสจี เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 15,204,700.00 บาท  
  ผู้ชนะการเสนอราคารายการปรับปรุงชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ บริษัท แพน ไอที โซลูชั่น จำกัด เป็นเงิน 11,900,000.- บาท  
ดูประกาศผู้ชนะทั้งหมด    
 
ประกาศผู้รับซอง

  รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ E-Library และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ คือ บจก.ทัศนีย์ แอทโซซิเอท ซิสเต็มส์  
  รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 49 รายการ โดยวิธีพิเศษจำนวน 1 ราย คือ บจก.เอเชี่ยนแอร์โร่สเปซเซอร์วิส  
  รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์ฝึกการบิน ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
  รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคาจ้างซ่อมใหญ่เฮลิคอปเตอร์แบบ Robinson R-44 Raven II S/N 13103 ( HS-TZO)จำนวน 1 ลำ โดยวิธีพิเศษจำนวน 10 ราย ดังนี้ 1.บจก.เฮลิลัคก์ เอวิเอชั่น 2.บจก.ไนซ์ วิชั่น กรุ๊ป 3.บจก.เอลีท เทคโนโลยี 4.บจก.โกลเบิล เอวิเอชั่น 5.บจก.นีโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล 6.บจก.โรยัลสกาย 7.บจก.อี เอส โกลบอล 8.บจก.อะเมซอนเทค 9.บจก.ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ 10.บจก.มาร์ช เอวิเอชั่น  
  รายชื่อบริษัท/ห้างร้านที่เชิญเสนอราคารายการ ปรับปรุงชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ จำนวน 4 รายคือ 1. บริษัท แพน ไอที โซลูชั่น จำกัด 2. บริษัท สยาม อินเตอร์ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3. บริษัท เอเชี่ยน แอรืโร่สเปซ เซอร์วิส จำกัด 4. บริษัท ดีวอนส์ จำกัด  
ดูประกาศผู้รับซองทั้งหมด    
 
ประกาศผู้ยื่นซอง/ราคา

  ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการ จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ E-Library และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ คือ บจก.ทัศนีย์ แอทโซซิเอท ซิสเต็มส์ เสนอราคาเป็นเงิน 300,000.-บาท  
  ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ Diamond จำนวน 49 รายการ โดยวิธีพิเศษ คือบจก.เอเชี่ยนแอร์โร่สเปซเซอร์วิส เสนอราคา 2,427,288.58 บาท  
  ผู้ยื่นซองเสนอราคารายการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศูนย์ฝึกการบิน ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีกรณีพิเศษ คือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดยเสนอราคาเป็นเงิน 227,964.- บาท  
  บัญชีเปรียบเทียบราคาจ้างซ่อมใหญ่เฮลิคอปเตอร์แบบ Robinson R-44Raven II S/N 13103 ( HS-TZO)จำนวน 1 ลำ โดยวิธีพิเศษ  
  ผู้ยื่นซองเสนอราคาจ้างซ่อมใหญ่เฮลิคอปเตอร์แบบ Robinson R-44Raven II S/N 13103 ( HS-TZO)จำนวน 1 ลำ โดยวิธีพิเศษ จำนวน 5 ราย  
ดูประกาศผู้ยื่นซอง/ราคาทั้งหมด    
 

 
 
 

ข่าว e-auction

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 109 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 27 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 109 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 27 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาปรับปรุงชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (Aircraft Maintenance Classroom Trainer (MCT) with Virtual Flight Desk (VFD) System Upgrade จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)  
  ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตการทำงานของระบบเครื่องวัดลักษณะท่าทางการบินและเครื่องวัดระบบนำร่องอากาศยาน (Aircraft ADI and HSI system Trainer) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)  
  ประกวดราคาปรับปรุงชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (Aircraft Maintenance Classroom Trainer (MCT) with Virtual Flight Desk (VFD) System Upgrade) จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)  
ดูข่าว e-auction ทั้งหมด    
 
ข่าว TOR

  ประการศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดสาธิตการทำงานของระบบเครื่องวัดลักษณะท่าทางการบินและเครื่องวัดระบบนำร่องอากาศยาน (Aircraft ADI and HSI System Trainer) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด  
  ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 109 เครื่อง และเครื่อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 27 เครื่อง  
  ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดสาธิตการทำงานของระบบเครื่องวัดลักษณะท่าทางการบินและเครื่องวัดระบบนำร่องอากาศยาน (Aircraft ADI and HSI System Trainer) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)  
  ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานซื้อชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครืองบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง จำนวน 1 ชุด  
  ประกาศ TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดสาธิตการทำงานของระบบเครื่องวัดลักษณะท่าทางการบินและเครื่องวัดระบบนำร่องอากาศยาน (Aircraft ADI and HSI System Trainer) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด  
ดูข่าว TOR ทั้งหมด    
 
ข่าววิธีพิเศษ

  จัดซื้ออะไหล่อากาศยานแบบ DIAMOND จำนวน 49 รายการ โดยวิธีพิเศษ  
  จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ E-Library และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ  
  ปรับปรุงชุดฝึกการซ่อมบำรุงเครื่องบินพาณิชย์ด้วยเครื่องบินพาณิชย์เสมือนจริง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ  
  จัดจ้าง Maintenance ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน ระบบรับสมัครนักศึกษา Online และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีพิเศษ วงเงินงบประมาณ 219,885 .00 บาท  
  จัดซื้อเครื่องตรวจรอยร้าวโดยการฉายรังสี (Radio Graphy Test) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง  
ดูข่าววิธีพิเศษทั้งหมด    
 

 
ข่าวจ้างที่ปรึกษา

  งานจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ โครงการวิจัย 2 เรื่อง โดยวิธีตกลง รายละเอียดดังนี้ 1.1 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 1.2 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน รุ่นที่ 50-51  
  จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสม (เพิ่มเติม) โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ สถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีตกลง  
  จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ โดยวิธีตกลง  
  จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ สบพ. พ.ศ.2558-2567 (ระยะเวลา 10 ปี) และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2567) ของสถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีตกลง  
  จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลระยะที่ 2 ของสถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีตกลง  
ดูข่าวจ้างที่ปรึกษาทั้งหมด    
 
 

ข่าวประกวดราคา
ไม่มีข้อมูล
       
 
 
  Copyright © 2016 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.