เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
    ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  


ข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

  ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน(มีระบบฟอกอากาศ)แบบแขวน จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  ประกวดราคาจ้างเหมาทำรั้วแนวบริเวณศูนย์ฝึกการบินพลเรือน หัวหิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการซ่อมบำรุงแบตเตอรี่อาคาร6 (AI) พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 13000 บีทียู ขนาด 18000 บีทียู และขนาด 24000 บีทียู(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 31 เครื่องพร้อมติดตั้ง(ครั้งที่ 2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
ดูข่าวประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ทั้งหมด
    
 
 

 
ประกาศผู้ชนะ

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้อตำราประกอบการเรียนการสอน จำนวน 126 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างเหมาบริการออการ์ไนซ์จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบ Diamond จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ E-Library และระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุด สถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างจัดเช่าใช้สิทธิ Microsoft Window และ Microsoft Office Enterprise Version สำหรับองค์กรขนาดกลาง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
ดูประกาศผู้ชนะทั้งหมด    
 
 

ประกาศผู้รับซอง

  รายชื่อบริษัททีมารับแบบประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 รายการพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  รายชื่อบริษัทที่เชิญเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 4 รายดังนี้ 1.บริษัท นีโอเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2.บริษัท ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด 3.บริษัท เอวิเอชั่น อีควิปเมนท์ ซัพพลายเออร์ (ประเทศไทย) จำกัด 4.บริษัท เอวีเอชั่น เบส จำกัด  
  รายชื่อบริษัทที่มารับแบบประกวดราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 13000 บีทียูขนาด 18000 บีทียู และขนาด 24000 บีทียู(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 31 เครื่องพร้อมติดตั้ง(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  รายชื่อผู้เชิญเสนอราคารายการ จ้างจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีคัดเลือก จำนวน3 รายดังนี้ 1.บริษัท แก้ว แอนด์ ครูว์ จำกัด 2.บริษัท แบคอัพ คอมมิวนิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 3.คุณศิลา เกตุสระ  
  รายชื่อผู้มารับแบบประกวดราคาจ้างเหมาทำรั้วแนวบริเวณศูนย์ฝึกการบิน หัวหิน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
ดูประกาศผู้รับซองทั้งหมด    
 
ประกาศผู้ยื่นซอง/ราคา

  รายการเปรียบเทียบการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 รายการพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  รายชื่อบริษัททีมายื่นแบบประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 3 รายการพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
  รายการเปรียบเทียบการเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
  รายชื่อบริษัทที่ยื่นซองเสนอราคารายการ จัดซื้ออะไหล่เครื่องบินแบบต่างๆ จำนวน 39 รายการ โดยวิธีคัดเลือก  
  รายการเปรียบเทียบการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 13000 บีทียูขนาด 18000 บีทียู และขนาด 24000 บีทียู(มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน 31 เครื่องพร้อมติดตั้ง(ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
ดูประกาศผู้ยื่นซอง/ราคาทั้งหมด    
 
 

 
ข่าว e-auction

  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือซ่อมอากาศยานพร้อมตู้เก็บ (Tool flight line and hanger set) จำนวน 5 ชุด โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการ และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือน โดยประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ดูข่าว e-auction ทั้งหมด    
 
ข่าว TOR

  ยกเลิกประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดเครื่องรับสัญญาณ GNSS สำหรับการนำร่องอากาศยานด้วยดาวเทียม (GNSS Receiver for Satellite-based Navigation) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
  ยกเลิกประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดฝึกการติดตั้งสายไฟฟ้า (Electrical wires Installation Trainer) จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
  ยกเลิกประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดฝึกระบบไฮดรอลิกสำหรับการควบคุมฐานล้อและควบคุมพื้นบังคับ (Aircraft Hydraulic Landing Gear and Flight Control Trainer) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
  ยกเลิกประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดฝึกระบบไฮดรอลิกพื้นฐานสำหรับอากาศยาน (Basic Hydraulic System For Aircraft Trainer) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
  ยกเลิกประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อชุดทดลองปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Basics of Electrical Engineering and Eletronics Experiment Trainer) จำนวน 20 ชุด โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  
ดูข่าว TOR ทั้งหมด    
 

 
 
ข่าวจ้างที่ปรึกษา

  จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของนายจ้างต่อผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก  
  จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสม(Feasibility Study)และวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลโครงการก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกการบินหัวหินอาคารที่พักศิษย์การบิน อาคารที่พักบุคลากร และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ของสถาบันการบินพลเรือนณท่าอากาศยานหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีคัดเลือก  
  จัดจ้างที่ปรึกษาผู้ประเมินภายนอก เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา โดยวิธีจ้างที่ปรึกษา วิธีตกลง  
  จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา สำรวจ จัดทำผังแม่บท และออกแบบเบื้องต้นเพื่อพัฒนาการใช้ที่ราชพัสดุบริเวณที่ตั้งศูนย์ฝึกการบิน (กลุ่มอาคารเรียน กลุ่มอาคารอำนวยการ กลุ่มอาคารที่พักของศิษย์การบิน กลุ่มอาคารบ้านพักอาศัยของพนักงานและกลุ่มอาคารโรงซ่อมบำรุงอากาศยาน ลานจอดรถและสิ่งก่อสร้างประกอบ) ณ ท่าอากศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถาบันการบินพลเรือน จำนวน 1 แห่ง  
  งานจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ โครงการวิจัย 2 เรื่อง โดยวิธีตกลง รายละเอียดดังนี้ 1.1 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จ การศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2557 1.2 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องวัดประกอบการบิน รุ่นที่ 50-51  
ดูข่าวจ้างที่ปรึกษาทั้งหมด    
 

ข่าวประกวดราคา
ไม่มีข้อมูล
 
 
 
 
  Copyright © 2018 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2016-03-08   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.