เข้าสู่ระบบจัดการข้อมูล
ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   หน้าหลัก      ผลการดำเนินการ       รายงานแผนการดำเนินการ
          จัดซื้อจัดจ้าง
  
      ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง  


 
ข่าวสอบราคา

  สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้ง จำนวน 24 เครื่อง  
  สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้ามาบริการรักษาความสะอาดภายในบริเวณศูนย์ฝึกการบิน สถาบันการบินพลเรือน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2559  
  สอบราคาซื้อ HEADSET พาร์ทนัมเบอร์ H10-13.4 จำนวน 25 ชุด  
  สอบราคาซื้อวัสดุงานพิมพ์ ( การเรียนการสอน ) เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 25 รายการ ประจำปี 2559  
  สอบราคา 1. เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง 2. เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 70 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง  
ดูข่าวสอบราคาทั้งหมด    
 
ข่าวประกวดราคา
ไม่มีข้อมูล
 

ข่าว e-auction

  จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)  
  ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดภายในสถาบันการบินพลเรือน กรุงเทพมหานคร  
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แถบความถี่ (Spectrum Analyzer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศเลขที่ 10/2558 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2558  
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์สัญญาณสำหรับระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ (Signal Analyzer fof Navigation Aids System) จำนวน 1 เครื่อง  
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์แถบความถี่ (Spectrum Analyzer) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)  
ดูข่าว e-auction ทั้งหมด    
 
 

 
ข่าวจ้างที่ปรึกษา

  จ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัย เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ โดยวิธีตกลง  
  จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ สบพ. พ.ศ.2558-2567 (ระยะเวลา 10 ปี) และแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558-2567) ของสถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีตกลง  
  จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาโครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลระยะที่ 2 ของสถาบันการบินพลเรือน โดยวิธีตกลง  
  งานจ้างที่ปรึกษาผู้ประเมินภายนอก เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ โครงการวิจัย 2 เรื่อง โดยวิธีตกลง  
ดูข่าวจ้างที่ปรึกษาทั้งหมด    
 
 
 
  Copyright © 2015 Civil Aviation Training Center ปรับปรุงล่าสุด  2013-07-31   พัฒนาโดย  แผนกพัฒนาสารสนเทศและเครือข่าย  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน, สบพ.